IQAM kurzus

Intézményi minőségmenedzser

EQF/MKKR szint: 6
Megszerezhető kredit: 30 kredit a pedagógus-továbbképzési rendszerben
Tanúsítvány: Intézményi minőségmenedzser 
Célcsoport: az intézményi minőségirányítási feladataiban közreműködő pedagógusok, intézményvezetők, munkatársak

A továbbképzés célja

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer megtervezéséhez, kialakításához és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollegák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.

A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

A képzés blended formában zajlik, jelenléti képzési nappal kezdődik, ezt követi a távoktatási időszak, a Moodle távoktatási keretrendszerben. A képzés módszere gyakorlatorientált, a távoktatási szakaszban intenzív online együttműködéssel. Az egyes témakörökhöz kiadott gyakorlati feladatok megoldásaiból a résztvevők elektronikus minőségmenedzsment portfóliót készítenek, amelynek benyújtása és értékelése alapján kapják meg a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt.

Modulok

1. Modul: TERVEZÉS


Ebben a modulban megismerkedhetünk a minőségirányítás és a minőségkultúra alapfogalmával. Látni fogjuk a különbséget és a kapcsolatot a fogalmak között, és képet kaphatunk arról, mit jelent a minőségirányítási rendszert kialakítása, a minőségkultúra megteremtése. Bemutatjuk azokat az európai szintű törekvéseket és tevékenységeket, amelyek célja a szakképzés minőségének javítása és egy közös európai szakképzési minőségbiztosítási referencia keretrendszer kifejlesztése, a tagországok és társadalmi partnerek együttműködésében.

2. Modul: FEJLESZTÉS


A PDCA ciklus logikája szerint a minőségirányítási rendszerben a „tervezés, megvalósítás, értékelés és beavatkozás” lépései ismétlődnek. A PLAN-tervezés, DO-megvalósítás, CHECK-ellenőrzés ACT-beavatkozás ciklikus ismétlődése, nem csak a minőségirányítási rendszer egészére, hanem az intézményben folyó összes tevékenységre vonatkozik. Ebben a modulban megismerkedünk a minőségirányítási rendszer azon komponenseivel, amit már a rendszer bevezetési előtt ki kell dolgozni, és át kell gondolni. Ide tartoznak a minőségügyi rendszer alapdokumentumai, mint például a küldetésnyilatkozat vagy a minőségpolitika. Megvitatjuk, hogy kiket érdemes, és kiket kell feltétlenül bevonni a rendszer fejlesztésébe, és hogyan kell meghatározni azokat a minőségcélokat és indikátorokat, amelyek az ellenőrzés és értékelés alapjául szolgálnak.


3. Modul: MŰKÖDTETÉS

Az első két modulban megismerkedtünk a PDCA-ciklus fogalmával. Ebben a fejezetben a minőségciklus gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk: hogyan kell a startégiai és operatív tervek alapján a tevékenységeket ellenőrizni, és hogyan kell mérni az elért eredményt. Megismerjük, hogy miért fontos PDCA ciklus utolsó szakasza,  és hogyan célszerű előkészíteni és lebonyolítani visszacsatolást a jobbító változtatások érdekében.

Teljesítmény-értékelés

A résztvevők mindhárom tananyagrészhez gyakorlati feladatokat oldanak meg és a megoldást elektronikus dokumentum formájában a távoktatási portálra feltöltik. A feltöltött dokumentumokat a tutor előre megadott értékelési szempontok szerint egy 0-100 közé eső pontszámmal értékeli, és a pontszámokhoz szöveges indoklást készít, amelyben felhívja a figyelmet az esetleges hibákra, illetve javaslatot tesz a hibák kijavítására.

A távoktatási szakasz utolsó hetében a résztvevőknek egy 25 kérdésből álló tesztet kell kitölteniük, amelyek mindhárom témakör tartalmát lefedik. A kérdéseket a rendszer egy több, mint 60 kérdésből álló adatbázisból véletlenszerűen választja ki, az értékelést egy előre megadott megoldási kulcs alapján automatikusan elvégzi, és az eredményt a résztvevő számára a kitöltést követően százalékos formában kiírja. A teszt kitöltésére három próbálkozási lehetőséget biztosítunk, próbálkozásonként 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésre.

A résztvevő teljesítményének értékelése a következő részeredményekből tevődik össze:

•           A három feladat megoldására adott pontok átlaga százalékos formában

•           A vizsgateszt eredménye százalékos formában

A végső eredményt a két részeredmény súlyozott átlagaként határozzuk meg, amelyben a feladatokra kapott részeredmény 0,6, a vizsgateszt eredménye pedig 0,4 súllyal szerepel

A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése.

Jelentkezés az online kurzusra az iTStudy weboldalán!


[1] European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is one of the EU’s decentralised agencies. Founded (1) in 1975 and based in Greece since 1995, Cedefop supports development of European vocational education and training (VET) policies and contributes to their implementation. The agency is helping the European Commission, EU Member States and the social partners to develop the right European VET policies.