6.2 A vízió és a küldetés meghatározása a közös értékek alapján

Egy világosan meghatározott minőségkoncepció segíthet a vízió és a küldetés megfogalmazásában, amelyek a fenntartható fejlődés támogatását és a minőségkultúra megteremtését szolgálják. A víziók és küldetések biztos érzelmi és intellektuális hátteret biztosítanak a minőségkultúra számára: erősítik a szakképző intézmény szervezeti identitását, valamint a munkatársak azonosulását és elkötelezettségét a minőség iránt.

A vízió azoknak a jövőre tekintő elvárásoknak pozitív kifejtése, hogy milyen legyen az intézmény a jövőben. Hosszú távú szemlélet kereteiben írja le az intézmény állapotát, amely még nem létezik, de elérhető kell legyen a jövőben. A megvalósíthatóság biztosítása érdekében a víziót össze kell kapcsolni, és össze kell vetni a szakképző intézmény fejlesztési stratégiájával (lásd a 3.5 fejezetet).

 

Egy minőségorientált szakképző intézmény víziója lehet például:
a következőképpen lehetne megfogalmazni: ...
a szakképzés legyen összehasonlítható a régióban.

 

A küldetés a vízió sikeres megvalósításának eszköze. A küldetésben a szakképző intézmény kifejezésre juttatja önképét, alapelveit és legfőbb céljait. A küldetés irányt szab az egész intézmény számára, és irányítja a munkatársak napi tevékenységét. A küldetés a normatív vezetés része, és a stratégiák, a minőségügyi célok és az operatív működés keretéül szolgál.

A nyilvánosság számára a küldetés írja le világosan a szervezet alapvető céljait, hogy segítsen közvetíteni az érintettek felé az intézmény stratégiai minőségi irányvonalait.

 

40. tábla Példa egy szakképző intézmény küldetésére

Intézményünk küldetése az, hogy diákjainkat munkahely-központú oktatásban és képzésben részesítsük, és olyan kompetenciákkal, készségekkel és tudással lássuk el őket, amelyek elősegítik sikeres foglalkoztatásukat és önmegvalósításukat.

 

Sok különböző felfogás létezik a kultúra jelentéséről. Tágabb értelemben minden társadalmi jelenséget lehet „kulturális” jelzővel illetni, és ez a jelentés így szónoki fordulatként, mélyebb tartalom nélkül is használatos. A kifejezés pontosabb értelmezésében azt emelik ki, hogy minden kultúra bizonyos népcsoport terméke. Ezen értelmezés nyomán minden kultúra rendelkezik sajátos elképzeléssel a napi tevékenységek gyakorlati megszervezéséről, amely a közös tudáselemeken, hiedelmeken és hiten, erkölcsökön és jogon, szokásokon, viselkedéseken és a döntések szabályrendszerén alapul. Ebből az alapvető szempontból a kultúra egyedi értékek és etikai normák kifejezése.

Ezek az alapértékek jelentik a szakképző intézmények minőségkultúrájának hajtóerejét is, mivel ezek képezik a vízió, a küldetés és a minőségügyi célok közös értelmezésének alapját (lásd a 20. ábrát).

 

41. tábla Egy jó tanács

A minőségkultúra megteremtése azt jelenti, hogy vissza kell tükrözni azokat az erkölcsi értékeket, amelyek az intézmény víziója, küldetése és minőségügyi céljai megfogalmazásakor vezettek.

 

20. ábra Az értékek mint a vízió, a küldetés és a minőségügyi célok alapjai

Forrás: CEDEFOP.

 

Az értékeknek tartósaknak kell lenniük, ezért különös gondossággal kell meghatározni őket. A kiválasztott értékeknek vissza kell tükrözniük az intézmény minőséggel kapcsolatos felfogását és értelmezését: utalniuk kell hagyományaira és környezetére, meg kell feleljenek a szervezet jövőbeni fejlődésének, és végül, de nem utolsó sorban alkalmasnak kell lenniük arra, hogy rögzüljenek a diákok fejében.

Minél világosabban fogalmazzuk meg intézményünk vezérlő értékeit, annál kevesebb időt és erőforrást vesz igénybe az, hogy közvetítsék a stratégiai irányt, kiváltsák a munkatársak elkötelezettségét, és megszüntessék a nem kívánatos viselkedést.

A 21. ábra olyan értékeket mutat be, amelyek jellemzőek lehetnek egy minőség iránt elkötelezett szakképző intézmény számára.

A példáként felhozott értékek köre három, egymással kapcsolatban lévő értéket tartalmazó tengely köré szervezhető, ami azt jelenti, hogy egy tengelyen egymással összefüggő, egymást kiegészítő értékekről van szó. A függőleges tengelyen helyezkednek el azok a fő értékek, amelyek elsősorban az intézmény egészének minőségére és kiválóságára irányulnak, fontosak, de a kiemelkedő szakmai teljesítmények a személyes integritáson és az etikai normákon alapulnak. Különösen fontos az értékek közös kialakítása abból a célból, hogy az egyoldalúságokat elkerüljük, ami olyan csőlátáshoz vezethet, amely általánosan uralkodó értékek felé irányul, és ezzel önálló életre kelhet.

 

21. ábra Példák szakképző intézmény értékeire

Forrás: CEDEFOP.

 

Minden érték sűrített formában tartalmazza a tevékenységek leírását és az 5. táblázat példáként felhozott értékeket tartalmaz a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek leírásával együtt.

 

5. táblázat Példa az értékekre és a hozzájuk rendelhető tevékenységekre

Forrás: CEDEFOP.

 

A világosan megfogalmazott értékek, az azt kiegészítő vízió és küldetés különös jelentősséggel bírnak akkor, amikor szervezetünk partneri kapcsolatot szeretne kiépíteni fontos érdekeltekkel. Persze az iránymutató értékek fogalma sohasem lesz egyforma: az egyének különböző értékeket részesítenek előnyben, és lehet más véleményük is az intézmény számára fontos értékekről. Az egyes érdekeltek pedig egymásnak ellentmondó értékeket is képviselhetnek.

A közös vízió és küldetés létrehozása nem egyszerű feladat, és a munkatársak időben történő bevonását igényli. A vezetés és az érdekeltek bevonása közötti egyensúlyra gondosan ügyelni kell, mert csak így lehet jól dönteni konfliktusos helyzetekben. De a végén megtérülnek a belső minőségkultúra megteremtése érdekében tett erőfeszítések (lásd a 42. táblát).

 

42.tábla Közös vízió és küldetés fejlesztése

 1. megkívánja a vezetői döntéshozatalt;

 2. megkívánja a munkatársak bevonását a döntési folyamatok korai szakaszában;

 3. megteremti a tevékenységek legitimitását;

 4. lehetővé teszi a tevékenységek összehangolását a minőségügyi célok elérése éredekében;

 5. ezt követően lehetővé teszi az eredmények felmérését, értékelését és elemzését;

 6. tájékoztatja a külső és belső érdekelteket az intézmény törekvéseiről;

 7. motiválja a munkatársakat;

 8. erősíti a munkatársak intézménnyel való azonosulását, és a minőségkultúra megteremtése iránti elkötelezettségét.

 

43. tábla Megfontolandó kérdések és lehetséges további lépések

 1. Milyen minőségkoncepcióhoz igazodik szakképző intézménye?

 2. Mi a víziója?

 3. Milyen küldetés vezethető le a vízióból?

 4. Mit tekint intézménye alapértékeinek?

 


 

Kérjük válaszolja meg a kérdéseket (használja a Hozzászólás mezőt), és töltse ki a kvízt is!

 

6.2 A vízió és a küldetés meghatározása a közös értékek alapján

Kérdések száma:1
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve