1.1 A jól képzett munkaerő iránti növekvő igény

A gyors technológiai fejlődés és a globális verseny minden európai országban a jól képzett munkaerő iránti igény növekedéséhez vezetnek. Az Európai Unió az oktatásba való befektetést fontos eszköznek tekinti a nemzetközi szintű versenyképesség megőrzése, és a társadalmi kohézió megerősítése érdekében. A pénzügyi ráfordítások önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy a szakképzést vonzóvá, szociális szempontból befogadóvá és versenyképessé tegyék, kiemelt figyelmet kell fordítani szakképzés minőségének kérdésére is.

2002 óta „A koppenhágai folyamat: a szakoktatás és -képzés területén való fokozott európai együttműködésért” elősegítette azt a közös tanulást, amely a szakképzés teljesítőképességének, minőségének és vonzerejének növelését célozta meg, bevonva az összes érdekelt felet. A folyamat célkitűzése a közös szakpolitika megalapozása, és a tagállamok szakképzési reformjainak a támogatása volt.

Jelentős előrelépést jelentett 2009-ben a közös európai szakképzési minőségbiztosítási keretrendszer kidolgozása. A tagországok és társadalmi partnerek Európai Bizottság által támogatott folyamatos együttműködése révén megszületett az ’AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2009. június 18.) a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról (EQAVET)’ (European Parliament and Council of the EU, 2009a).[Szerk2]

(Az ajánlás magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=HU) [Szerk3]

Az EQAVET keretrendszer a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és beavatkozás – PDCA-Plan-Do-Check-Act  – ciklusra építve egy cselekvési-mintát nyújt a minőségbiztosítási rendszer működtetésére és a minőség javítására. A PDCA ciklus a szakképzésben intézményi szinten és rendszerszinten egyaránt alkalmazható, közös minőségi kritériumokkal és indikatív jellemzőkkel (lásd az Ajánlás. I. mellékletét), illetve a minőség mutatókkal, indikátorokkal alátámasztva (lásd az Ajánlás. II. mellékletét).

Az EQAVET a PDCA-elv szerint ismétlődő minőségbiztosítási eljárást javasol az alábbi tevékenységek szerint:

 1. célok megfogalmazása és stratégiai tervezés;
 2. a megvalósítási szabályok és előírások lefektetése, a kitűzött célok szerint elért eredmények folyamatos megfigyelése és mérése;
 3. a minőséget és a változások menedzselését befolyásoló tényezők elemzése az elért eredmények szempontjából;
 4. az új eredményekhez igazodó stratégiai tervezés új célkitűzésekkel, és azok mentén a folyamatos javításra irányuló új ciklus elindítása.

A minőségciklus alapgondolatát nem nehéz megérteni, hiszen ösztönösen használjuk a mindennapi életben is. A hétköznapi értelmezéshez képest a különbség az, hogy a PDCA-ciklust a minőségügyi keretrendszerben módszeresen, folyamatosan és rendszeresen kell alkalmazni.

 

1. ábra A Deming-kör (PDCA-ciklus)

Forrás: CEDEFOP.

(A PDCA-ciklus bemutatását lásd magyarul: http://eqavet.nive.hu/download.php?filename=EQAVET_A1_Landscape_Poster_Hungarian.pdf)

 

Azzal, hogy az EQAVET keretrendszer minden minőségbiztosítási modell és rendszer alapjaként (explicit vagy implicit módon) a PDCA-ciklust[2] és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket alkalmazza, a minőségbiztosítást és a szakképzési rendszer folyamatos javítását szisztematikus és egységes alapokra helyezi. A kézikönyv alapgondolata az, hogy belső minőségirányítás és minőségkultúra hatékonysága egy adott környezetben, egy adott szakképző intézményben azon múlik, hogy alkalmazzák-e a PDCA-ciklus módszerét.

Az EQAVET ajánlás támogatta az EQAVET-hálózat létrehozását[3], amely az EU, az Európai Gazdasági Térség (EGT), az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA), a tagjelölt országok, a társadalmi partnerek és az Európai Bizottság együttműködési platformja a szakképzés minőségügyi kérdéseiben. A Cedefop a hálózat tudományos tanácsadójaként aktív szerepet játszik az operatív bizottságban és a munkacsoportokban. A szakképzés minőségére, a kiválóságára és relevanciájára irányuló stratégia részeként a 2010-ben megjelent bruges-i közlemény (... a szakképzés terén folytatott megerősített európai együttműködésről) felkérte a tagországokat arra, hogy 2015-re dolgozzanak ki a szakképző intézmények számára egy egységes, az EQAVET rendszerrel kompatibilis, nemzeti minőségbiztosítási keretrendszert (Európa Tanács és Európai Bizottság, 2010).

Az EQAVET keretrendszer nemzeti szintű támogatása érdekében az EU javasolta a tagországoknak, hogy hozzanak létre szakképzési minőségbiztosítási nemzeti referencia és koordinációs központot, és 2013-ra mind a 28 tagország jelezte, hogy ezt meg is tette[4]. E pontok hálózatot alkotnak, és segítik az országokat a minőségbiztosítási szemlélet erősítésében, megosztva az európai szakképzési intézmények minőségüggyel kapcsolatos információit, növelve ezzel az országok minőségbiztosítási tudatosságát[5].

Az EQAVET ajánlásai arra hívják fel a tagországokat, hogy a megvalósítási folyamatokat négyévenként vizsgálják felül, és erről számoljanak be a Bizottságnak. Az Európai Bizottság a tapasztalatokról és a jövőt érintő következtetésekről szóló első beszámolóját 2013 végén terjesztette be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

1. tábla Az EQAVET ajánlásának elemei

A tevékenységek átfogják:

 1. az EQAVET által javasolt minőség-ciklust a szakképzés minőségbiztosítása és fejlesztése érdekében;
 2. a minőségkritériumokat és irányadó jellemzőket;
 3. a minőségi indikátorok összefüggő készletét.

Ide tartoznak még

 1. az EU, az EEA, az EFTA, a tagjelölt országok és a társadalmi partnerek részvételével megszervezett európai hálózat, illetve
 2. a tagállamok nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referenciapontjai (Quality Assurance National Reference Point, QANRP)

 

Az EQAVET keretrendszer egyike azoknak az európai alapelveknek és eszközöknek, amelyek a végzettségeket átláthatóbbakká teszik, és megkönnyítik a tanárok és munkavállalók mobilitását. Ide tartozik az élethosszig tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (EQF, Európai Parlament és Tanács, 2008), az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET, Európa Tanács, 2009/a), a nem formális és informális tanulás elismerésének közös európai alapelvei (Európa Tanács, 2012), és az Europass (Európai Parlament és Tanács, 2004).

A minőségbiztosításról szóló különböző Cedefop-publikációk közül a következők lehetnek különösen érdekesek a szakképző intézmények és fenntartóik számára, ha szeretnének a nemzetközi együttműködésbe bekapcsolódni:

 1. Cedefop, 2008;
 2. Cedefop, 2011a;
 3. Cedefop, 2011b.

 

2. tábla Az EQAVET-hálózat által rendelkezésre bocsájtott minőségbiztosítási eszközök (*)

Modulok

… egy sor olyan téma és tevékenység, mellyel a nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referencia-pontok támogathatják a szakképző intézményeket saját belső minőségbiztosítási rendszerük fejlesztésében az EQAVET ajánlásai alapján.

Szembesítés

… segíti a szakképző intézményeket abban, hogy saját minőségbiztosítási felfogásukat szembesítsék az EQAVET útmutatásaival, és felfedezzék saját erősségeiket és gyengeségeiket.

Az indikátorok eszköztára és jegyzéke

… segíti az EQAVET 10 indikátorának alkalmazását azzal, hogy válaszol a felvetődő kérdésekre és az észlelt problémákra, amelyek az indikátorok alkalmazása közben felvetődhetnek.

A nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referenciapontok számára készült útmutató, amely a szakképző intézmények önellenőrzését segíti az EQAVET indikátorok használatának gyakorlatában

… gyakorlati útmutató, amely tartalmazza, hogyan kell tervezni, megszervezni és irányítani az önellenőrzés folyamatát a szakképzési szolgáltatók szintjén – figyelembe véve az indikátorok mérésének kimeneti eredményeit.

Fogalomtár

… az EQAVET alkalmazása közben felmerülő alapelvek, fogalmak és kifejezések tárháza.

(*) http://www.eqavet.eu/index2.html [hozzáférés 2014. 05. 26.].

 

3. tábla Gondolatébresztő kérdések és lehetséges további akciók

 1. Felvette-e valaha a kapcsolatot az illetékes nemzeti minőségbiztosítási referenciaponttal?
 2. Meglátogatta az EQAVET weboldalt?
 3. Tájékozódott az EU szakképzési intézkedéseiről?

 


 [Szerk2] Az Európai Parlament és a Tanács ajánlását lásd: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Ac11108 [hozzáférés 2016. 08. 01.].

 [Szerk3] Az ajánlás hivatalos szövege magyarul: http://eqavet.nive.hu/download.php?filename=Rovid_EQARF_ismerteto.pdf [hozzáférés 2016. 08. 01.].

[2] Deming-ciklusnak is nevezik, Williams Edwards Deming, a ciklus kitalálója után.

[3] További információ az EQAVET hálózatról elérhető: www.eqavet.eu [hozzáférés 2016. 08. 01.].

[4] EQAVET titkárság felmérése, 2013, az EQAVET hálózat weboldala www.eqavet.eu [hozzáférés 2016. 08. 01.].

[5] A NRP-k frissített listája elérhető az EQAVET weboldalán: www.eqavet.eu.


 

Kérjük válaszolja meg a kérdéseket (használja a Hozzászólás mezőt), és töltse ki a kvízt is!

 

1.1 A jól képzett munkaerő iránti növekvő igény

Kérdések száma:5
Kísérletek száma:Korlátlan
Elérhetőség:Mindig
Sikeresség határa:75 %
Visszalépés:Engedélyezve